رفتن به مطلب
انجمن صنایع معدنی ایران

تهیۀ نانوجاذب مهندسی با قابلیت حذف مواد آلی برای فیلترهای شنی تصفیۀ آب


admin
 اشتراک گذاری

پست های پیشنهاد شده

ناسی،دوره41،شماره4،زمستان1394،صفحه854-841
تهیۀ نانوجاذب مهندسی با قابلیت حذف مواد آلی برای فیلترهای شنی تصفیۀ آب
 سعید اسکندری1
*،علی ترابیان2
، غلامرضا نبی بیدهندی3
، مجید بغدادی4
، بهنوش امین زاده5
1دانشجوي دكتري مهندسی محيطزيست، دانشكدةمحيطزيست دانشگاه تهران
2.استاد گروه مهندسی محيطزيست، دانشكدة محيطزيست دانشگاه تهرانatorabi@ut.ac.ir
3.استاد گروه مهندسی محيطزيست، دانشكدة محيطزيست دانشگاه تهرانghhendi@ut.ac.ir
4.استاديار گروه مهندسی محيطزيست، دانشكدة محيطزيست دانشگاه تهرانm.baghdadi@ut.ac.ir
5. استاديار گروه مهندسی محيطزيست، دانشكدة محيطزيست دانشگاه تهرانbamin@ut.ac.ir
تاريخ وصول مقاله:24/11/1393تاريخ پذيرش مقاله:25/5/1394
چكيده
فیلترهای شنی بخش ضروری فرایندهای تصفیۀ متعارف اند. ذرات سیلیس فیلترهای تند شنی در حذف مواد آلی محلول، پتانسیل کمی دارند. با ایجاد پوششی از نانو لوله های کربنی روی ذرات سیلیس، نه تنها میتوان مشکلات استفاده از نانولوله های کربنی در حالت دوغابی را برطرف کرد، بلکه می توان پتانسیل فیلترها را در حذف مواد آلی محلول افزایش داد. در این تحقیق از روش های فیزیکی و شیمیایی برای پوشش نانولولۀ کربنی روی سیلیس استفاده شده است. بررسی استحکام پوشش نشان میدهد که برخلاف پیوند فیزیکی، پیوند شیمیایی دارای استحکام قوی بین بسترو پوشش است. عکس های میکروسوکوپ الکترونی روبشی از بستر سیلیس نشان میدهد نانولوله های کربنی به صورت غیریکنواختی روی ذرات سیلیس پوشش یافته اند. نتایج جذب نشان می دهد با ایجاد پوشش روی سیلیس، میزان حذف هیومیک اسیدها از1درصد سیلیس خام به بیشتر از70درصد رسیده است. مطالعات احیا در محیطهای قلیایی نشان دهندۀ شرایط بهینۀ واجذب در مدت زمان30 دقیقه و درpH=13 است، به طوری که ظرفیت جذب بعد از 5سیکل متوالی احیا در مقادیر مناسبی باقی مانده و به حدود40میلیگرم به گرم رسیده است.

دانلود مقالله

محتوا مخفی

    برای دیدن محتوای پنهان می بایست ثبت نام کنید و یا وارد سیستم شوید.

spacer.png

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 اشتراک گذاری

×
×
  • اضافه کردن...